Blended Coaching®

Een van de meest innovatieve projecten waar ik in de afgelopen periode bij VoyaNova mee bezig zijn geweest is de doorontwikkeling van Blended Coaching®.

Wat is Blended Coaching®?

Een aantal jaren geleden deed  de term e-learning zijn intrede, gevolgd door blended learning en nu introduceren wij de term Blended Coaching®.

Blended Coaching® is organisatie-ontwikkeling door sociaal leren. Het  is optimaal gebruik maken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en Coaching-on-the-job. Wij ontwikkelen medewerkers, managemetn en directe op maat waarbij de techniek ondersteunend is aan ons werk om de mensen zoveel mogelijk individueel te kunnen begeleiden en te ontwikkelen. Hierbij staat “Learning by Doing” centraal, waardoor de deelnemers zowel aan persoonlijk inzicht als aan inzicht in het bedrijf en haar context (klanten!) winnen.

Kenmerken van een traject

Een Blended Coaching® heeft een aantal vast kenmerken:

 • Er wordt een kort vooronderzoek gedaan naar de business case van het HRD-traject om een zo gepast mogelijk traject aan te bieden;
 • Attitude, talenten en competenties worden vooraf en achteraf gemeten met gevalideerde onderzoeksmethoden;
 • Het bestaat uit een serie van opeenvolgende interventies;
 • De volgorde en timing van de interventies heet het ‘leerpad’;
 • Teams en individuen worden begeleid door een e-Coach;
 • Management wordt in het traject actief betrokken;
 • Efficient; geen dagenlange cursussen maar korte brokjes theorie, opdrachten, workshops etc. verdeeld over een langere periode;
 • Wij maken de medewerkers al een stukje onbewust bekwaam, waar de meeste opleidingsinstituten blijven ‘steken’ na bewust bekwaam gedrag.

Een e-Coach speelt hierbij een cruciale rol door zowel via een e-learningomgeving als bij klassikale sessies of individuele gesprekken te faciliteren in het oefenen en coachen van nieuwe vaardigheden en gedrag. Deze e-Coach is te allen tijde bereikbaar en zal daar waar nodig kunnen ondersteunen en/of adviezen bieden. Zodoende leren medewerkers en managers niet alleen, ze gaan het geleerde ook direct in de praktijk toepassen!

Medewerkers doen zo ervaring op “on-the-job” aan de hand van praktijkvoorbeelden, dus geen theorie of topdown-communicatie.

Met Blended Coaching® is de intensiteit waarmee de deelnemer met de lesstof te maken heeft veel groter dan alleen met klassikale trainingen (zie figuur1): tijdens de gehele periode van het doorlopen van ons programma wordt de deelnemer er aan herinnerd dat er activiteiten gewenst zijn of plaatsvinden (via e-mails, SMS, opdrachten, forum, etc.). Doordat deze aandachtscurve zo hoog blijft gedurende langere tijd, worden de materie en de nieuwe vaardigheden onderdeel van de dagelijkse routine.

De uitgangspunten van Blended Coaching®

Bij onze Blended Coaching® aanpak hanteren we een aantal uitgangspunten:

 • De voorbereiding en het tot zich nemen van de te leren onderwerpen (kennisoverdracht) moet bij de
  deelnemers – proactief –komen te liggen en niet bij onze adviseurs en coaches;
 • Onze klanten moeten meer inzicht krijgen in het kennisniveau en de ontwikkeling van de deelnemers;
 • We bieden leerstof aan waarbij de medewerker dit doorneemt of leest, we checken niet of de lesstof
  gelezen is, we checken of hij/zij het begrepen heeft met zgn. kennischecks en opdrachten (cases);
 • We geven (korte) klassikale sessies met bovenstaande input en daarmee voorkomen we herhalingen
  of het trainen van zaken die al bekend zijn;
 • Tijdens het eerste gedeelte van de klassikale sessies willen we alleen die zaken de revue laten passeren
  waar de deelnemers nog moeite mee hebben met gerichte trainingen;
 • Het tweede gedeelte van de klassikale sessies is bedoelt om vaardigheden te trainen en oefenen. De sessies
  zijn hiervoor meer geschikt dan de online omgeving;
 • Onze kennisoverdracht is niet louter  theoretisch, maar zal voornamelijk over herkenbare werksituaties
  gaan (een echte klantsituatie, een vervelende collega, etc.), dus leren in de praktijk;
 • Middels ons online systeem kan worden gewerkt aan de verdere persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.
  In overleg met onze opdrachtgever kunnen de uitgangspunten voor deze persoonlijke ontwikkeling worden gedefinieerd.
  Het betreft dan o.a. de te leveren inspanning, maar ook de hoeveel tijd die besteed kan worden;
 • Het management kan de voortgang en het resultaat volgen aan de hand van rapportages en dossiervorming.

Meetbaar door indicatoren

In het online systeem worden een aantal (prestatie)indicatoren ingebouwd. Het programma levert op deze manier belangrijke management informatie over het veranderingsproces en kan er gedurende onze programma’s worden meegekeken of worden bijgestuurd door het management.

Leervormen

Het Blended Coaching® programma bestaat uit drie leervormen, te weten

Kennis → e-learning / opdrachten voorbereiden & maken → leren
Vaardigheid → workshops om te trainen     → oefenen
Gedrag → praktijkbijeenkomst op de werkvloer → laten zien / waarneembaar gedrag

Competenties in lijn brengen met de strategie van de organisatie

Het programmeren van de leerroute is maatwerk en kan dus aan elk niveau binnen de organisatie worden aangepast. Het voordeel hiervan is dat we (in overleg) vooraf kunnen vaststellen welke afdelingen of functionarissen een bepaald programma zullen doorlopen. Ook kan afstemming plaatsvinden over doelstellingen en de resultaten die het management verwacht.

Nabije toekomst ontwikkelingen

Wij ontwikkelen het online systeem steeds verder door. Eind van het jaar 2009 zal versie 6 in gebruik worden genomen. Met versie 6 hoeft het online systeem niet alleen meer gebruikt te worden om opleidingen/veranderingen door te voeren. Met  versie 6  is het eenvoudig om een breder toepassingsbereik zoals Customer Relationship Management, Planning en Workflow Management te definiëren én kan het platform door opleidingskundigen worden gebruikt om zelf opleidingsprogramma’s te ontwikkelen. Het is dan mogelijk om zelf de theorie en het leerprogramma op te stellen en coaches in te huren op het moment dat deze nodig zijn. Dit scheelt kosten en tijd, want een groot deel van de theorie kan op de werkplek worden uitgevoerd.

Kijk eens naar onze demonstratiefilm over coachend leiderschap:

http://www.vimeo.com/4009756
password: bc2009$